Przywóz towarów spoza Unii Europejskiej

Handel zagraniczny – podstawowe informacje. 

W przypadku przywozu towarów do Polski spoza Unii Europejskiej procedury są bardziej skomplikowane niż podczas eksportu.

Podobnie jak w przypadku eksportu, dla celów handlu z krajami pozaunijnymi należy również uzyskać numer EORI, który służy do identyfikacji przedsiębiorców w kontaktach z organami celnymi na terytorium całej Unii Europejskiej.

Import towarów dokonywany jest na postawie zgłoszeń celnych, czyli przedstawienia towarów do odprawy celnej wraz z odpowiednimi dokumentami.

Towar można zgłaszać do odprawy samodzielnie lub za pośrednictwem upoważnionej agencji celnej.

Jeśli podczas odprawy towar zostanie obciążony cłem, mamy 10 dni od przyjęcia zgłoszenia przez organ celny na zapłacenie cła i podatku VAT od importu.

Import towarów podlega również opodatkowaniu VAT.

Importowy podatek VAT rozliczany jest w zgłoszeniu celnym. Trzeba go uiścić w terminie 10 dni od dnia powiadomienia przez organ celny o długu celnego. Ale można też rozliczyć ten podatek w składanej deklaracji VAT, po spełnieniu określonych warunków.

 

Jakie dokumenty są wymagane w imporcie towarów.

Do zgłoszeń celnych w imporcie dołącza się:

 • fakturę handlową
 • specyfikację towarów, listę towarową, packing list (jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji)
 • dokumenty wymagane w celu zastosowania preferencji taryfowych
 • pozwolenia, zezwolenia lub inne dokumenty, jeżeli są wymagane w związku z przywozem lub wywozem towarów
 • list przewozowy, np. CMR
 • inne dokumenty, wymagane ze względu np. na rodzaj towaru.

W międzynarodowym transporcie , w zależności od jego rodzaju mogą wystąpić następujące dokumenty przewozowe:

 • transport morski – konosament (ang. bill of lading),
 • transport kolejowy – kolejowy list przewozowy, np. CIM
 • transport drogowy – międzynarodowy list przewozowy (CMR)
 • transport powietrzny – lotniczy międzynarodowy list przewozowy (ang. air waybill – AWB).

Ile zapłacisz za import? Cło, VAT, akcyza

Unia Europejska prowadzi wspólną politykę celną, co oznacza, że państwa członkowskie stosują te same cła na towary przywożone na teren Unii. Stawki celne są ujęte w unijnej taryfie celnej. Praktycznym narzędziem do wyszukiwania kodów taryfy celnej i przyporządkowanym im stawek celnych jest system ISZTAR (Informacyjny System Zintegrowanej Taryfy Celnej).

 

Wysokość cła zależy głównie od:

 • rodzaju towaru – określanego według kodów klasyfikacji CN (ang. Combined Nomenclature)
 • kraju pochodzenia towaru
 • dodatkowych środków ochrony rynku, np. ceł antydumpingowych.

 

Należy pamiętać, iż wywozie (ekporcie) Unia Europejska nie stosuje ceł.

 

Jeśli Unia Europejska podpisała umowę o wolnym handlu z innym krajem/obszarem, towary pochodzące stamtąd (czyli tam wyprodukowane lub wystarczająco przetworzone) mogą podlegać preferencyjnym, czyli obniżonym lub zerowym stawkom celnym. Konieczne jest jednak udokumentowanie pochodzenia takich towarów – należy przedstawić przy odprawie świadectwo pochodzenia lub odpowiednie oświadczenie od eksportera spoza Unii Europejskiej.

 

Stawki celne określane są procentowo od wartości celnej towaru.

Wartość celna towaru obejmuje między innymi:

 • wartość towaru wynikającą z faktury dokumentującej sprzedaż
 • koszty transportu (i ew. ubezpieczenia) towarów poniesione do granicy UE
 • opłaty manipulacyjne związane z transportem towarów, poniesione do granicy UE
 • koszt opakowań (np. palet), jeśli na potrzeby celne są one traktowane jako stanowiące całość z danymi towarami.

 

Oprócz cła w przywozie należy zapłacić VAT a w niektórych przypadkach także podatek akcyzowy.

Podstawą opodatkowania podatkiem VAT w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o kwotę należnego cła. W przypadku towarów podlegających akcyzie podstawę opodatkowania VAT oblicza się na podstawie wartości celnej powiększonej o kwoty cła i akcyzy.

 

Kontrole towarów przywożonych do Polski i wywożonych z Polski

Władze celne mogą kontrolować towary i dokumenty podczas zgłaszania do procedury dopuszczeni do obrotu.

Kontrole mogą również dotyczyć księgowości zgłaszającego i pozostałej dokumentacji dotyczącej importowanych towarów.

 

Dlatego też dokumenty dotyczące importowanych towarów należy przechowywać przez 3 lata od zakończenia roku, w którym dokonano odprawy celnej.

Ten 3-letni termin wynika z zasady 3-letniego przedawnienia należności celnych, określonej w unijnym kodeksie celnym. Jednak w praktyce wydłużono ten okres do 5 lat, ponieważ dokumentacja celna ma podstawowe znaczenie dla wymiaru VAT i akcyzy z tytułu importu.

Masz pytania odnośnie artykułu?
Zadaj je naszemu ekspertowi.