Podróż do Wielkiej Brytanii z psem lub kotem

Sezon urlopowyu00a0rozpoczu0119ty, turyu015bci podru00f3u017cuju0105 po u015bwiecie. A co wu00a0przypadku, gdy podru00f3u017cuju0105 zeu00a0swoimu00a0pupilem – psem czy kotem?

Przeczytaj o zasadach przywozu zwierzu0105t domowych do Wielkiej Brytanii.

Osoby podru00f3u017cuju0105ce z psami lub kotami do Wielkiej Brytanii obowiu0105zane su0105 zadbau0107 o to, by zwierzu0119 byu0142o oznakowane micro chipem i miau0142o paszport. W dokumencie tym powinny znaleu017au0107 siu0119 aktualne informacje dotyczu0105ce szczepienia przeciw wu015bciekliu017anie. Zwierzu0119 mou017ce byu0107 przewou017cone do Wielkiej Brytanii po upu0142ywie 21 dni od daty wykonania szczepienia. Co najmniej na 24 godziny, jednak nie wiu0119cej niu017c 120 godzin (1-5 dni) przed wjazdem na teren Wielkiej Brytanii psy powinny zostau0107 odrobaczone z tasiemca (informacja ta powinna znajdowau0107 siu0119 w paszporcie lub u015bwiadectwie zdrowia).

Masz pytania odnośnie artykułu?
Zadaj je naszemu ekspertowi.