Handel zagraniczny – eksport towarów

Eksport towarów

Jakich formalności należy dopełnić, aby sprawnie przeprowadzić transakcję z partnerem spoza obszaru Unii Europejskiej?  

Jakie dokumenty są potrzebne, żeby wywieźć towary za granicę?

Chcąc sprzedawać towary do państw trzecich (spoza Unii Europejskiej, w tym do Wielkiej Brytanii), powinieneś:

Będziesz potrzebować konta na PUESC i numeru EORI, żeby zgłosić towary do procedury celnej – zwykłej procedury wywozu bądź procedury specjalnej lub w celu nadania mu przeznaczenia celnego.

Towary można eksportować w różnych procedurach

Można wywieźć sprzedane towary w celu dopuszczenia ich do obrotu (importu) w innym kraju. Można skorzystać z procedur specjalnych i wywieźć towary czasowo z zamiarem ich powrotnego przywozu (np. na targi, wystawy). Mamy wówczas do czynienia z odprawą czasową. Możemy wywieźć je np. z zamiarem naprawy (uszlachetnianie bierne).

Jeśli chcesz dokonać bezpowrotnego eksportu (wywozu) towarów poza UE, należy skorzystać z procedury wywozu. Do zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą wywozu należy dołączyć dokumenty, takie jak:

  • faktura
  • wymagane pozwolenia i zezwolenia
  • list przewozowy
  • dokumenty niezbędne w celu zastosowania preferencji taryfowych (na przykład certyfikat pochodzenia).

Przeczytaj więcej o formalnościach eksportowych.

Dokumentacja związana z odprawami celnymi w eksporcie, co do zasady, ma formę elektroniczną – w tym także potwierdzenie wyprowadzenia towarów poza obszar celny, stanowiący formalne zakończenie procedury wywozu. Potwierdzenie to (komunikat IE-599) eksporter lub jego przedstawiciel otrzymuje po przekroczeniu przez towary granicy celnej Unii Europejskiej.

Eksport poza Unię

Europejską nie podlega cłom, a sprzedaż w ramach eksportu korzysta ze stawki VAT 0%. Jednak, żeby zastosować zerową stawkę VAT, należy posiadać odpowiednią dokumentację. W eksporcie bezpośrednim (realizowanym przez dostawcę lub na jego rzecz) warunkiem zastosowania zerowej stawki VAT jest otrzymanie dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej (np. komunikatu IE-599) przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy.

W eksporcie pośrednim (realizowanym przez nabywcę, mającego siedzibę za granicą lub na jego rzecz) stawkę VAT 0% stosuje się, jeżeli podatnik otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Przeczytaj więcej o rozliczeniu VAT w eksporcie.

Sprawy związane z odprawami celnymi towarów i przygotowanie dokumentów do dopraw celnych bywa skomplikowane. Jeśli nie chcesz się nimi zajmować lub nie znasz się na zagadnieniach związanych z eksportem, rozważ skorzystanie z usług agencji celnej. Agencja celna może reprezentować Cię w kontaktach z administracją celno-skarbową, w tym zgłaszać w twoim imieniu towary do odprawy celnej (dokonywać zgłoszeń celnych), a także doradzać w sprawach związanych z formalnościami celnymi.

O imporcie towarów i agencjach celnych – następnym razem.

Masz pytania odnośnie artykułu?
Zadaj je naszemu ekspertowi.