Co to jest numer EORI?

Przywozisz lub wywozisz towary poza obszar Unii Europejskiej? Dokonujesz odprawy celnej? Ubiegasz się o pozwolenie celne, procedurę uproszczoną, status AEO lub chcesz skorzystać z procedury TIR? Potrzebujesz numeru EORI.

Co warto wiedzieć i do czego służy EORI? 

Przedsiębiorcy, którzy chcą sprzedawać lub kupować towary spoza Unii Europejskiej muszą posiadać numer EORI, czyli numer w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. 

EORI służy do identyfikacji przedsiębiorców w kontaktach z organami celnymi na terytorium Unii Europejskiej – przedsiębiorca może mieć tylko jeden numer EORI w całej Unii Europejskiej. Brak EORI uniemożliwia import i eksport towarów. 

Numeru EORI nie musi posiadać osoba fizyczna, która przywozi do UE towary do użytku prywatnego.

EORI to ciąg znaków, który:

 • dla podmiotów krajowych składa się z liter „PL”, numeru NIP i pięciu zer (ciągu do 17 znaków)
 • w przypadku podmiotów spoza UE – z liter „PL” i ciągu 14 cyfr ze znakiem „Z” na końcu.

Jak uzyskać nr EORI? 

Wniosek należy złożyć elektronicznie poprzez platformę PUESC do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Początek formularza

Dół formularza

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu ul. Dolna Wilda 80A, 61-501 Poznań

Co zrobić krok po kroku 

 1. Załóż konto na PUESC

Konto może założyć wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna. Posiadanie aktywnego konta jest niezbędne, żeby prowadzić komunikację elektroniczną w ramach Systemu SISC ( System Informacyjny Skarbowo-Celny), który świadczy swoje usługi poprzez PUESC. 

Można posiadać tylko jedno aktywne konto. Założysz je na stronie PUESC.

 1. Zarejestruj w SISC osobę fizyczną

Aby ubiegać się o nadanie numeru EORI należy mieć zaawansowany poziom dostępu do konta na PUESC, który jest reprezentowany przez numer „ID SISC”, czyli unikalny identyfikator przyznawany osobie prawnej lub fizycznej w Systemie Informacyjnym Skarbowo – Celnym. 

Uzyskasz go w następujący sposób:

 • wejdź w menu „Usługi” > „Formularze” i wybierz e-formularz „WRR0001 Rejestracja danych osoby” 
 • w e-formularzu uzupełnij pola aktywne: podaj adres, województwo, powiat oraz gminę, które są zgodne z miejscem zamieszkania oraz numer telefonu, adres email i pozostałe dane wymagane przez formularz. Jeśli wybrałeś „rozszerzony zakres uprawnień”, wskaż dokładnie zakres rejestracji. Zapoznaj się i podpisz wymagane oświadczenia
 • podpisz wniosek podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym
 • potwierdź złożenie wniosku: na wskazany przez ciebie adres e-mail zostanie wysłany kod weryfikacyjny. By zakończyć rejestrację danych osoby, w PUESC podaj otrzymany kod weryfikacyjny
 • sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie odbioru) w zakładce: „Mój pulpit” > „Moje sprawy i dokumenty” > „Dokumenty
 • sprawdź w zakładce „Mój Pulpit” > „Moje Dane”, czy otrzymałeś ID SISC
 • po rejestracji na koncie PUESC możesz wygenerować certyfikat celny (ten krok może pominąć osoba fizyczna posiadająca podpis kwalifikowany lub profil zaufany e-PUAP).

Dokumenty

1.Formularz – WRR0001 Rejestracja danych osoby

2.Formularz – WRR0002  Aktualizacja danych osoby [SZPROT]

Wnioski udostępnione są na koncie „PUESC”, w formie interaktywnego formularza do samodzielnego wypełnienia.

 1. Zarejestruj podmiot w SISC

Zaloguj się, wejdź w menu Usługi > „Formularze” i wybierz wniosek „WRP0001  Rejestracja danych firmy  [SZPROT]”. 

Wypełnij aktywne pola e-formularza. Możesz w nim powiązać reprezentanta z podmiotem (w takim wypadku musisz dostarczyć oryginał upoważnienia).

Wniosek o rejestrację podmiotu w obszarze działania „CŁO” jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru EORI, dlatego w e-formularzu zaznacz pole: obszar działania – cło oraz pole EORI.

We wniosku o nadanie numeru EORI podaj:

 • rodzaj podmiotu i obszar twojego działania (z zaznaczonym polem dotyczącym nadania numeru EORI)
 • numery NIP, REGON, KRS oraz posiadany numer VAT UE
 • formę prawną prowadzenia działalności
 • kod PKD głównej działalności
 • pełną i skróconą nazwę podmiotu oraz datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej
 • adres siedziby oraz adres do korespondencji
 • oświadczenia dotyczące: odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń w zakresie prawdziwości danych i informacji podanych we wniosku, wyrażenia zgody na komunikację elektroniczną, wyrażenia zgody na publikację danych podmiotu na stronach Komisji Europejskiej.

Wygeneruj wniosek i przejdź do zakładki: „Mój pulpit” > „Do wysyłki i robocze” > „Dokumenty do wysyłki”.

W sytuacji, gdy Podmiot jest już zarejestrowany w SISC tylko w zakresie działalności niepodlegającej obowiązkowi posiadania numeru EORI i dlatego takiego numeru nie ma, powinieneś złożyć wniosek o nadanie tego numeru na e-formularzu „WRP0002 – Aktualizacja danych firmy [SZPROT]”.

Podpisz i wyślij wniosek:

 • Mój pulpit” > „Do wysyłki i robocze” > „Dokumenty do wysyłki” zaznacz i podpisz wniosek podpisem kwalifikowanym, zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego lub podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego.
 • Mój pulpit” > „Do wysyłki i robocze” > „Dokumenty do wysyłki” zaznacz i wyślij wniosek.

W celu odbioru potwierdzenia nadania EORI przejdź do zakładki „Mój pulpit” > „Moje sprawy i dokumenty” > „Dokumenty.

Dokumenty

1.Formularz – WRP0001 Rejestracja danych firmy [SZPROT]

2.Formularz – WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT]

Sytuacji, gdy o nadanie numeru EORI występuje osoba upoważniona do złożenia wniosku o rejestrację, musi dołączyć skany upoważnienia i potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Nie dotyczy osób uprawnionych do reprezentowania Podmiotu z mocy prawa, np. właściciela, prezesa zarządu, członka zarządu, prokurenta samoistnego, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji w KRS.

Oryginał upoważnienia do działania w imieniu Podmiotu i dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dostarczyć do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Można to zrobić przez:

 • upoważnienie elektroniczne, podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie, w menu „Zarządzaj sprawami i dokumentami”
 • pełnomocnictwo elektroniczne, podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie, na adres: pelnomocnictwo@mf.gov.pl
 • przesłanie do urzędu celno-skarbowego, delegatury UCS lub do oddziału celnego.

Dokumenty można też przesłać drogą pocztową do Wydziału Centralnej Rejestracji na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Wydział Centralna Rejestracja, ul. Smoluchowskiego 1, 60-179 Poznań.

Gdy wniosek o nadanie nr EORI składa przedsiębiorca zagraniczny, powinien dołączyć oryginał lub kopię odpisu z rejestru działalności gospodarczej z kraju, w którym ma siedzibę i z którego wynika uprawnienie do ustanowienia reprezentanta.

Jeśli przedsiębiorca zagraniczny jest zarejestrowany w Polsce dla celów podatku VAT, zamiast dokumentu rejestrowego wystarczające jest dołączenie potwierdzenie nadania numeru VAT UE w Polsce.

 1. Zostanie ci nadany numer EORI

Wniosek zostaje przesłany drogą elektroniczną do Wydziału Centralnej Rejestracji. Po wysłaniu czekaj na potwierdzenie rejestracji oraz nadanie numeru EORI. 

Informacja o rejestracji, nadaniu numeru ID SISC oraz numeru EORI zostanie przesłana na konto osoby fizycznej, która składała wniosek. 

W sprawach szczególnych, np. podczas pilnej odprawy celnej, numer EORI zostanie też przesłany do urzędu, w którym dokonywana jest odprawa.

Ile zapłacisz? 

17,00 PLN – opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa.

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz uiścić opłatę skarbową za pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu nie podlega opłacie.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ile będziesz czekać? 

Numer EORI otrzymasz w ciągu kilku dni.

Jak możesz się odwołać? 

Odmowa wykonania rejestracji nie podlega zaskarżeniu.

Warto wiedzieć 

Jeśli urząd stwierdzi, że podane przez ciebie dane są nieprawdziwe lub przedstawisz fałszywe dokumenty, stracisz numer EORI.

Jak uzyskać pomoc

Podstawowym kanałem komunikacji w zakresie numeru EORI  jest  Portal Help Deck SISC 

Informacje dotyczące rejestracji EORI można również uzyskać wysyłając e-mail na adres helpdesk-eclo@mf.gov.pl, podając w temacie wiadomości nazwę usługi, lub kontaktując się z helpdesk pod numerem telefonu: +48 33 483 20 55.

Masz pytania odnośnie artykułu?
Zadaj je naszemu ekspertowi.